< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” năm học 2019 – 2020

Thực hiện Công văn số 2929 /BGDĐT-CTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục.
2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2020 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đợt học.
4. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2019 - 2020.
II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung  
1.1. Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
1.2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV:
- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015;
 - Luật Giao thông; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự…
           - Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2170/ QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"; Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.
- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ GDĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.
         - Các quy chế về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường ban hành; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2019 - 2020.
1.4. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
1.5. Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức.
          1.6. Phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2016 - 2020) của ngành Giáo dục.
          - Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
- Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020.
1.7. Quán triệt và thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.
1.8. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định, gồm:
- Tình hình về Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020; các nội quy, quy định đối với người học; các chương trình, kế hoạch năm học, khóa học.
- Cung cấp một số thông tin về các khoa đào tạo, các ngành đào tạo; một số vấn đề người học thường gặp trong quá trình học tập, thi, đánh giá…
- Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
2. Chương trình
2.1. Chương trình đầu khoá học cho HSSV năm thứ nhất
- Trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết cho HSSV khi mới vào trường theo Hướng dẫn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV về “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT.
- Một số nội dung theo quy định của nhà trường: Tình hình về Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020; các nội quy, quy định đối với người học; các chương trình, kế hoạch năm học, khóa học;  cung cấp một số thông tin về các khoa đào tạo, các ngành đào tạo; một số vấn đề người học thường gặp trong quá trình học tập, thi, đánh giá…; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020 tại trường CĐSP Nghệ An.
2.2. Chương trình giữa khóa học cho SV năm học thứ hai
- Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới  trong Hướng dẫn 2929/BGD ĐT-GDCTHSSV gồm: tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019…
- Đánh giá việc thực hiện của HSSV về các quy chế, quy định đối với người học  đã được phổ biến năm học trước (2018 – 2019);  triển khai một số hoạt động về chương trình khởi nghiệp theo Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT…; trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc của HSSV.
- Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 và các giải pháp phát triển nhà trường trong tình hình hiện nay; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020 tại trường CĐSP Nghệ An …
2.3. Chương trình cuối khoá học cho HSSV năm cuối khóa
- Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới  trong Hướng dẫn 2929/BGD ĐT-GDCTHSSV gồm: tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019…
- Đánh giá việc thực hiện của HSSV về các quy chế, quy định đối với người học  đã được phổ biến năm học trước (2018 – 2019);  triển khai một số hoạt động về chương trình khởi nghiệp theo Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT…
- Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 và các giải pháp phát triển nhà trường trong tình hình hiện nay; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020 tại trường CĐSP Nghệ An …
- Tình hình việc làm của HSSV sau tốt nghiệp; phổ biến Quyết định số 1229/QĐ-BGD ĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Luật lao động, Luật viên chức, công chức, Luật Thương mại.
- Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG
1. Đợt 1: Chương trình cuối khóa học
- Thời gian: Các ngày từ 12/9/2019 - 14/9/2019.
- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 hệ CĐ và học sinh năm thứ 2 hệ TCSP, Trung cấp nghề CNTT.
2. Đợt 2: Chương trình giữa khóa học
- Thời gian: Các ngày 17/9 đến ngày 19/9/2019.
- Đối tượng: Sinh viên năm thứ hai hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề Tiếng Anh.
3. Đợt 3: Chương trình đầu khóa học
- Thời gian: Dự kiến vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2019.
- Đối tượng: HSSV năm thứ nhất (bao gồm ngành Sư phạm và Trung cấp nghề).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2019 - 2020.
2. Nhiệm vụ của các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan
2.1. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
- Tham mưu cho BGH thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020.
- Lập kế hoạch, nội dung, chương trình, lên lịch báo cáo các chuyên đề  trình BGH duyệt và chuyển đến giảng viên trực tiếp giảng dạy từng nội dung cụ thể để thực hiện.
- Làm đầu mối tổ chức, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019 – 2020; tổ chức quản lý HSSV tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng.
- Tham mưu đề hoặc tổ hợp đề viết thu hoạch, hướng dẫn cho HSSV viết thu hoạch vào cuối đợt. Giám sát viết thu hoạch, thu và giao bài cho báo cáo viên chấm.
- Thực hiện công tác tổng hợp điểm, in giấy chứng nhận, báo cáo kết quả tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào cuối đợt cho Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Nghệ An và  Ban Giám hiệu nhà trường.
 
2.2. Phòng Hành chính – Quản trị  
- Chuẩn bị hội trường, bàn ghế, loa máy, nước uống, máy phát điện dự phòng mất điện cho các đợt học.
- Chuẩn bị ma két hội trường, khẩu hiệu tuyên truyền, cử cán bộ chụp ảnh đăng tải thông tin trên Website của Nhà trường các đợt học.
2.3. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
 Bố trí hệ thống máy chiếu, cử cán bộ có chuyên môn tham gia phục vụ công tác lên lớp cho các báo cáo viên có nhu cầu của các đợt học.
2.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 Tham mưu BGH giải quyết các chế độ, kinh phí phục vụ các đợt học tập “ Tuần công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.
2.5. Các Khoa: THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non
- Căn cứ kế hoạch để thông báo cho HSSV tham gia các đợt học tập đầy đủ, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.
- Cử trợ lý tổ chức, GVCN, cố vấn học tập tham gia theo dõi và quản lý HSSV khoa mình các đợt học tập.
- Không bố trí học thêm ca ngoài kế hoạch đã được phê duyệt trong thời gian HSSV đang tham gia “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
2.6. Phòng Đào tạo - NCKH và phòng Tổ chức – Đối ngoại
- Căn cứ vào lịch Giảng dạy đã được duyệt và hồ sơ của BCĐ “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cung cấp để tính giờ cho số giảng viên tham gia giảng dạy các đợt “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” có nhu cầu tính giờ giảng dạy.
          - Phòng Đào tạo – NCKH phối hợp với phòng HC – QT và các khoa điều chỉnh lịch học chéo ca giữa các khoa để ngày 12, 13/9/2019  HSSV cuối khóa các khoa học chung một lớp “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
2.7. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
          Phối hợp tham gia trong công tác quản lý đoàn viên, Hội viên trong các đợt học và công tác trật tự an toàn các lớp học.
 Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện kế hoạch theo phân công; phối hợp tốt để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./. 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển