< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn tổng kết năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường hướng dẫn các tổ chức tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của đơn vị, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2019 - 2020;
- Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 - 2020;
- Bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021;
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 ở các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích đạt được của các cá nhân, tập thể. Nêu được những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị trong năm học;
- Trong quá trình tổng kết năm học 2019 - 2020 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021, các đơn vị cần bám sát những trọng tâm công tác được Nhà trường quyết nghị tại Hội nghị công chức viên chức năm học 2019 - 2020; các Hội nghị giao ban cơ quan, các cuộc họp của Ban Giám hiệu, kết luận các cuộc họp và kế hoạch năm học được giao cho đơn vị.
II. NỘI DUNG
1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trong năm học 2019 - 2020
Tổng kết năm học 2019 - 2020 phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh giá đúng kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và giải pháp khắc phục trong năm học 2019 - 2020. Đồng thời đề ra phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021 (nội dung theo mẫu 1).
2. Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả xếp loại viên chức, đánh giá thành tích đạt được trên các mặt công tác của năm học có tham khảo số liệu theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy học, làm việc, hội họp, coi, chấm thi, giờ vắng, kết quả học tập đối với những người đi học nâng cao trình độ… của các phòng chức năng).
- Tiêu chuẩn và tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng phải căn cứ các văn bản:
+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
+ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
+ Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND Tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
+ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-CĐSPNA ngày 24tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.
3. Quy trình bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
3.1. Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị
Thực hiện theo Điều 28 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-CĐSPNA ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.
3.2. Về việc xét bình chọn danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng
a) Danh hiệu thi đua
* Đối với cá nhân:
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Các đơn vị căn cứ vào danh hiệu đăng ký đầu năm học và thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn để bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận.
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh”: các đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn tiến hành bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định.
* Đối với tập thể: (tập thể “Lao động tiên tiến” và tập thể “Lao động xuất sắc”).
Các đơn vị tiến hành kiểm điểm, đánh giá thành tích đạt được của đơn vị mình đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định và tự đánh giá cho điểm tập thể đơn vị, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” và đề nghị Hội đồng TĐKT cấp trên xét, công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.
Lưu ý:
- Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng thành tích phải phù hợp với kết quả đánh giá xếp loại viên chức.
- Đối với những cá nhân khi bình xét danh hiệu thi đua nếu không đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên thì không xếp loại (không để mức xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”).
b) Hình thức khen thưởng
- Bằng khen các cấp: các đơn vị căn cứ danh sách đăng ký các hình thức khen thưởng đầu năm và bám vào tiêu chuẩn, tiêu chí các văn bản nêu ở mục 2 để tiến hành bình xét, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét, đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên xét, đề nghị khen thưởng. Khi xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.
- Giấy khen Hiệu trưởng:
+ Đối với tập thể: Các đơn vị căn cứ vào thành tích tiêu biểu đạt được của đơn vị đề nghị số lượng tối đa 15% trên tổng số tập thể “Lao động tiên tiến”.
+  Đối với cá nhân: Số lượng đề nghị khen thưởng không vượt quá 10% tổng số viên chức của đơn vị. Đối với các đơn vị có dưới 10 viên chức thì mỗi đơn vị đề nghị 01 cá nhân.
4. Hồ sơ nộp về Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường
4.1. Các loại văn bản
- Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 của đơn vị.
- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị LĐTT:
+ Đối với  ngạch giảng viên  (mẫu 2.1)
+ Đối với ngạch hành chính (mẫu 2.2)
+ Đối với cán bộ quản lý (mẫu 2.3)
- Báo cáo thành tích của cá nhân: đề nghị CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp Tỉnh, Giấy khen Hiệu trưởng và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Huân chương (mẫu số 02 phụ lục kèm theo NĐ 91).
- Báo cáo thành tích của tập thể:  đề nghị công nhận tập thể LĐTT (mẫu 3.1, 3.2),  tập thể LĐXS và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 01 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
- Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (mẫu 4).
- Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận các danh hiệu thi đua (mẫu 5) và đề nghị khen cao (mẫu 6).
- Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen (mẫu 7).
- Kết quả học tập của cá nhân được cử đi học.
4.2. Số lượng hồ sơ
- Huân chương các mức hạng: 05 bộ bản chính.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 05 bộ.
- Danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc”, CSTĐ cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh: 02 bộ; Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 bộ
- Giấy khen Hiệu trưởng: 01 bộ.
Các báo cáo phải được đánh máy vi tính và thực hiện đúng theo thể thức văn bản đã được qui định. Đối với các hồ sơ đề nghị khen cao phải photocopy kèm theo minh chứng sáng kiến, NCKH và các quyết định, bằng khen, giấy khen đã đạt được.
Lưu ý: Các tổ chức Dowload các biểu mẫu trên Website Trường.
5. Thời gian tiến hành và nộp hồ sơ
- Thời gian tổng kết: từ ngày 30/6/2019 đến ngày 10/7/2020 các đơn vị tiến hành tổng kết.
- Thời gian nộp hồ sơ: Yêu cầu Trưởng các đơn vị gửi hồ sơ tổng kết về phòng Tổ chức - Hành chính  bằng văn bản qua đ/c Trần Thương Hiền, phụ trách thi đua, phòng Tổ chức - Hành chính và bản mềm qua địa chỉ email: hien.tranthuong77@gmail.com trước ngày 14/7/2020.
Tất cả các hồ sơ không xây dựng theo mẫu, không đầy đủ, gửi về sau ngày 13/7/2020 Hội đồng TĐKT Trường không xét duyệt, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước tập thể đơn vị mình và Chủ tịch Hội đồng TĐKT Nhà trường.
6. Kinh phí tổ chức
Áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
Đề nghị các đơn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình và đảm bảo tiến bộ thời gian. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo bằng văn bản hoặc trực tiếp lên Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường xem xét, giải quyết./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển