< Trở về giao diện Mobile

Khoa Giáo dục thể chất - Nghệ thuật


1 .Chức năng, nhiệm vụ

- Giảng dạy các bộ môn về Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (nhạc, họa), kiến thức giáo dục Quốc phòng - An ninh.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Âm nhạc.
+ Bộ môn Mỹ thuật.
+ Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh
 

 Danh sách CBVC khoa GDTC - Nghệ thuật

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1
Hồ Thị Việt Yến
07/05/1971
Tiến sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Trịnh Thị Bản
08/04/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
3
Lê Đình Cường
14/12/1986
Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa
V.07.01.03
4
Trần Văn Đào
02/10/1970
Đại học
 
V.07.01.03
5
Lê Thanh Đồng
25/10/1970
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
6
Hoàng Đình Dũng
23/09/1980
Đại học
 
V.07.01.03
7
Lê Thị Lam Giang
14/12/1975
Đại học
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
8
Lê Thị Hương Giang
19/07/1983
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Hoàng Thị Hà
23/11/1980
Đại học
 
V.07.01.03
10
Trần Thị Hòa
09/07/1972
Đại học
 
V.07.01.03
11
Nguyễn Phi Hùng
10/08/1988
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
12
Nguyễn Văn Khanh
05/09/1984
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
13
Trần Minh Khôi
07/08/1969
Đại học
 
V.07.01.03
14
Bùi Hoàng Lê
10/11/1980
Đại học
 
V.07.01.03
15
Phan Hồng Ngọc
26/03/1969
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
16
Nguyễn Văn Phúc
29/08/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
17
Trần Văn Quang
01/01/1964
Thạc sĩ
Phụ trách BM
V.07.01.03
18
Phan Văn Thắng
24/04/1970
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
19
Đậu Văn Thinh
25/01/1967
Đại học
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
20
Nguyễn N Thương Thương
25/02/1983
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
21
Lê Anh Tuấn
12/02/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
22
Nguyễn Thị Hải Yến
18/07/1983
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
 
 
 
Danh sách này gồm có 22 người./.

                                 

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển