< Trở về giao diện Mobile

Ban Giám hiệu

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

 
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02383.571.489
Nhiệm vụ: Chi tiết
Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường; Công tác quan hệ bộ, ngành, địa phương.
- Phụ trách các mặt công tác:
 Công tác chính trị tư tưởng
 Công tác tổ chức cán bộ
 Công tác xây dựng chiến lược phát triển Trường
 Công tác kế hoạch, tài chính
 Công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng
 Công tác thanh tra giáo dục
 Bảo hiểm xã hội
 Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
 Công tác cải cách hành chính
 Công tác tuyển sinh và đào tạo không chính quy
 Công tác xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất, thiết bị
 Các hoạt động tại Cơ sở 2.
 
- Phụ trách các tổ chức:
 Phòng Tổ chức - Đối ngoại; Phòng Kế hoạch - Tài chính
 Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục
 Phòng Hành chính - Quản trị
 Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm
 Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục
Khoa Ngoại ngữ.
 
TS. Trần Anh Tư
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 02383.857.510
Nhiệm vụ: Chi tiết
- Phụ trách các mặt công tác:
Công tác tuyển sinh và đào tạo chính quy
Công tác học sinh, sinh viên
Công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí
Công tác y tế
Hoạt động khoa học và công nghệ
 Công tác an ninh trật tự
 Công tác nội trú
 Công tác Quốc phòng - An ninh
 Công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn
 Công tác thư viện, xuất bản
 Các hoạt động dịch vụ tại Cơ sở 1
Công tác của các tổ chức đoàn thể cấp Trường.
Hỗ trợ Hiệu trưởng công tác chính trị tư tưởng.
- Phụ trách các tổ chức:
 Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học
 Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 Ban quản lý Ký túc xá
 Trung tâm Thư viện - Thiết bị
 Khoa Trung học cơ sở
 Khoa Tiểu học
 Khoa Mầm non
 Khoa Giáo dục thể chất - Nghệ thuật.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển