< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Đợt 1 năm 2022)

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Công văn số 60/SNV-TCBC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường triển khai phổ biến chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014-NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể viên chức trong đơn vị, trong đó đặc biệt lưu ý đến các chế độ được hưởng khi tinh giản biên chế, cụ thể:
1. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi:
1.1. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng các chế độ như sau:
- Được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.
- Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.
1.2. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.
2. Chính sách thôi việc:
2.1. Chính sách thôi việc ngay:
Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108 hoặc có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108 nếu thôi việc ngay thì được hưởng các chế độ sau:
- Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.
- Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.
2.2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề:
Những người thuộc đối tương tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp với trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo có nguyện vọng thôi việc, tự tìm việc làm mới được hưởng các chế độ sau:
- Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng, được đóng BHXH trong thời gian đi học nghề tối đa không quá 06 tháng
- Trợ cấp chi phí cho khóa học nghề mới tối đa 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề
- Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm
- Trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.
 Các cá nhân có nguyện vọng và thuộc đối tượng tinh giản biên chế làm đơn theo mẫu, gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 8 tháng 10 năm 2021  để tổng hợp trình Ban Giám hiệu trường xem xét quyết định.
Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn./.
Lưu ý: Các văn bản gửi kèm: Download tại Website trường
  • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
  • Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
  • Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
  • Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của của liên bộ Nội vụ - Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
  • Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển