< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2020

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Công văn số 775/SNV-CCVC ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;
Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các viên chức trong đơn vị mình trong thời gian giữ bậc lương nếu đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định thì nạp hồ sơ về Hội đồng (qua đ/c Nguyễn Minh Sơn  phòng Tổ chức - Hành chính)  để Hội đồng xem xét quyết định.
         Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2020.
Hồ sơ bao gồm:                      
  • Bản photo có công chứng thành tích đạt được;
  • Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản gốc hoặc photo công chứng);
  • Đơn xin nâng lương trước thời hạn (theo mẫu gửi kèm).
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển