< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 26/02/2021 của Uỷ ban bầu cử xã Hưng Lộc về việc ấn định các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện Hướng dẫn công tác bầu cử theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Cử tri tham gia bầu cử
1.1. Cử trị thuộc Trường CĐSP Nghệ An tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An (thuộc đơn vị bầu cử số 8) gồm:
- Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường CĐSP Nghệ An có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hưng Lộc.
Nếu cử tri có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hưng Lộc có nguyện vọng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu khác (các xóm nơi mình đang sinh sống) thì phải báo cáo và được cấp giấy Giới thiệu của BGH về nơi cử tri đăng ký bỏ phiếu.
- HSSV năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba năm học 2020 – 2021 thuộc Trường CĐSP Nghệ An.
Mỗi cử tri chỉ được đăng ký vào một danh sách cử tri. Cử tri là cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường CĐSP Nghệ An sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu bầu cử phải nạp Thẻ cử tri có xác nhận đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu về phòng Tổ chức – Hành chính (nạp theo đơn vị) trong ngày 24/5/2021 (trừ số cử tri tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An).
1.2. Thời gian, địa điểm, nội dung công việc chuẩn bị cho hoạt động bầu cử và tổ chức bầu cử
          - Từ 10/3 đến 26/3/2021 lập danh sách cử tri lần 1 và nạp về Uỷ ban bầu cử xã Hưng Lộc.
          - Từ 01/4 đến 05/4/2021 tham mưu cho Ban Giám hiệu  thành lập Ban chỉ đạo hoạt động bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An và bộ phận giúp việc.
          - Từ 15/4 đến 15/5/2021 tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn (tập huấn) cho cử tri về công tác bầu cử, chú trọng đối với cử tri là sinh viên.
          - Từ 15/5 đến 21/5/2021 kiểm tra, rà soát và chốt danh sách cử tri (lần 2), nạp về Uỷ ban bầu cử xã Hưng Lộc; ngày 21/5/2021 kiểm tra, rà soát việc hoàn thành các khâu chuẩn bị cho hoạt động bầu cử theo quy định tại khu vực bỏ phiểu Trường CĐSP Nghệ An.
- Ngày 23/5/2021 (chủ nhật) tổ chức bỏ phiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường cơ sở 1, Trường CĐSP Nghệ An.
II. Tổ chức thực hiện
1. Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An
- Phối hợp với Uỷ ban bầu cử xã Hưng Lộc tiếp nhận các nội dung công việc, nhiệm vụ, hồ sơ, cơ sở vật chất liên quan đến công tác bầu cử theo quy định và báo cáo kết quả bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An.
- Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức -  Hành chính tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An.
- Tham mưu cho BGH tổ chức thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An.
- Tham mưu về công tác chuẩn bị các văn bản, các loại hồ sơ, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử.
- Trực tiếp tổ chức hoạt động bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND thành phố Vinh tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID - 19.
2Phòng Quản trị - Công tác HSSV
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp  và cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An.
- Tham mưu cho BGH tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự và triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị các phương án đảm bảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau hoạt động bầu cử.
-  Chủ trì phối hợp với các khoa để lập danh sách cử tri là HSSV và tổ chức các hoạt động phổ biến, hướng dẫn (tập huấn) về công tác bầu cử cho HSSV thực hiện.
3. Phòng Tổ chức – Hành chính
- Tổ chức lập danh sách cử tri là cán bộ, viên chức, người lao động theo mục 1.1. và theo quy định của Luật bầu cử, hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/3/2021 (thứ 5).
- Tham mưu cho BGH cấp giấy Giới thiệu cho cử tri có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hưng Lộc có nguyện vọng về bỏ phiếu tại nơi cử tri sinh sống (các xóm thuộc xã Hưng Lộc).
- Tham mưu cho BGH về kế hoạch tuyên truyền (pano, khẩu hiệu, áp phích ...) cho hoạt động bầu cử của Trường và tại khu vực bỏ phiếu; phổ biến công tác bầu cử trong cán bộ, viên chức và người lao động.
- Tham mưu cho BGH về chế độ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc làm việc ngoài giờ, thêm giờ và tổ chức các bữa ăn trong ngày bầu cử (ngày 23/5/2021).
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Tham mưu cho Hiệu trưởng về chế độ làm việc ngoài giờ, thêm giờ cho hoạt động bầu cử của các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc.
5. Các khoa đào tạo
- Phối hợp với phòng Quản trị - Công tác HSSV để lập danh sách cử tri là HSSV tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An.
Lưu ý: Khoa THCS, Ngoại ngữ rà soát và lập danh sách cử tri là số học sinh ngoài trường học tại các lớp trung cấp Tin học, tiếng Anh, báo cáo kết quả gửi về Nhà trường qua phòng QT-CTHSSV chậm nhất vào ngày 24/3/2021 (thứ 4).
- Phổ biến, quán triệt HSSV (cử tri) thuộc khoa tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Trường CĐSP Nghệ An đầy đủ (100%), đúng thời gian quy định.
6. Đoàn trường, Hội sinh viên
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong chi đoàn, chi hội để đoàn viên, hội viên hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Cử sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu thuận lợi, an toàn.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, đơn vị liên quan trên thực hiện nghiêm những nội dung trong kế hoạch này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển