< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, đợt 3

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và Thông tư số
06/2020/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021 về việc sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quy chế; Căn cứ Công văn số 2939/BGDĐT-GDĐH ngày 14/7/2021 về việc tuyển sinh môn năng khiếu trong tình hình dịch Covid-19; Căn cứ vào Công văn số 3190/BGDĐT- GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về việc công tác tuyển sinh trong tình hình dịch Covid-19;
Căn cứ Đề án tuyển sinh 2021 của Trường CĐSP Nghệ An và Thông báo số 113/TB-CĐSPNA ngày 06/8/2021 về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2021; Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2021 trường CĐSP Nghệ An ban hành kế hoạch thi năng khiếu ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy, đợt 3 bằng hình thức trực tuyến như sau:
I. THÔNG TIN VỀ KỲ THI
1. Các môn thi:
- Phân môn 1: Đọc diễn cảm
Thí sinh đọc diễn cảm 1 bài văn xuôi hoặc thơ theo chủ đề phù hợp cho lứa tuổi mầm non.
- Phân môn 2: Hát
Thí sinh trình bày bài hát tự chọn có chủ đề như sau: quê hương, đất nước, con
người Việt Nam; gia đình, mái trường; và các bài dân ca Việt Nam.
2. Số lượng thí sinh dự thi, số phòng thi, địa điểm thi
2.1. Số lượng: dự kiến 70 thí sinh
2.2. Số phòng thi: Bố trí 01 phòng chờ và 01 phòng tổ chức thi. Việc chấm thi thực hiện theo sự điều hành của trưởng điểm thi.
2.3 Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm Zoom.
3. Đề thi
Ban đề thi tổ chức giới thiệu đề, tổ hợp đề theo quy chế thi tuyển sinh và theo yêu cầu của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
4. Lịch thi
Ngày tháng
Thời gian
Phòng chờ
Phòng thi
Ghi chú
Thứ 5/30/9/2021
7h30-8h00
Thí sinh nghe phổ biến quy chế.
Họp ban thi năng khiếu
 
8h00-11h00
Kiểm tra, đối chiếu CMND,CCCD
Thí sinh thi năng khiếu
 
14h00-17h00
Dự phòng
5. Xử lý các khâu sau khi thi
Sau khi tổ chức thi, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi, các ban giúp việc của Hội đồng sẽ triển khai các khâu sau thi theo quy chế và trình kết quả để Hội đồng tuyển sinh quyết định.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Đào tạo - NCKH
- Rà soát hồ sơ, gửi giấy báo dự thi, lập danh sách phòng thi, chuẩn bị văn phòng phẩm các loại hồ sơ phục vụ kỳ thi theo quy định.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thành lập các Ban giúp việc; xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi năng khiếu theo hình thức trực tuyến.
- Phối hợp Trung tâm Thư viện-Thiết bị, bộ môn Công nghệ thông tin khoa Trung học cơ sở chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị để tổ chức thi trực tuyến.
- Tổng hợp kết quả kỳ thi trình Hội đồng tuyển sinh quyết định.
2. Các Khoa đào tạo: Cử người tham gia quá trình tổ chức thi và chấm thi theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
3. Trung tâm Thư viện-Thiết bị: Phối hợp phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị đủ điều kiện tổ chức thi trực tuyến.
4. Phòng Thanh tra-ĐBCLGD: Thanh tra và giám sát quá trình tổ chức thi và chấm thi đúng quy chế.
5. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Chuẩn bị các điều kiện về tài chính phục vụ kỳ thi./
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển