< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường năm học 2020 - 2021

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/ 2015 của Chính phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ vào Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ, ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Nhà trường; phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục;
2. Triển khai kế hoạch và thảo luận các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
3. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của tập thể công chức, viên chức góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: dự kiến ngày 26/9/2020.
2. Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Số 389, đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Đại biểu khách mời.
2. Toàn thể công chức, viên chức Nhà trường.
IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức  năm học 2019-2020.
2. Triển khai kế hoạch năm học năm học 2020-2021.
3. Báo cáo kết quả thi đua năm học 2019-2020 và kế hoạch thi đua năm học 2020-2021.
4. Báo cáo tài chính.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình công tác, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021.
6. Giải trình ý kiến, thảo luận và góp ý các quy chế, quy định.
7. Công bố các quyết định khen thưởng.
8. Ký giao ước thi đua giữa Nhà trường và Công đoàn trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị để thống nhất chủ trương, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung Hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị.
2. Ban Giám hiệu chỉ đạo các đơn vị dự thảo các văn bản sau:
- Phòng TC-HC phối hợp với Công đoàn Trường dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021, quy định chế độ làm việc, quy định về đánh giá xếp loại viên chức, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
- Phòng KH-TC dự thảo báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
3. Ban Thường vụ Công đoàn trường chỉ đạo:
- Dự thảo văn bản Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và kế hoạch phong trào thi đua năm học 2020-2021;
- Dự thảo văn bản Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021;
- Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
- Dự thảo Bản giao ước thi đua giữa Nhà trường và tổ chức Công đoàn trường năm học 2020-2021.
4. Các đơn vị thuộc trường phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức họp toàn thể viên chức để thực hiện các nội dung sau:
- Góp ý các dự thảo văn bản Hội nghị (có biên bản góp ý cho từng văn bản);
- Thảo luận thống nhất đưa ra những kiến nghị, đề xuất của cá nhân, tập thể đối với Nhà trường trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, vì sự phát triển chung của Nhà trường (có biên bản tổng hợp);
- Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân năm học 2020-2021 (có biên bản tổng hợp).
Lưu ý: Các biên bản tổng hợp của các đơn vị gửi về Ban chỉ đạo Hội nghị (qua đ/c Thu Phương phòng TC-HC; email: thuphuongcdspna@gmail.com trước ngày 22/9/2020).
5. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Theo quy chế chi tiêu nội bộ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021, Nhà trường và Công đoàn trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển