< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ II - K41 năm học 2021 - 2022

Ngày 07 tháng 06 năm 2022, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên. Sau khi rà soát, đánh giá và thảo luận, Hội đồng thống nhất kết quả đánh giá như sau: 1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá kết quả rèn luyện - Các Khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển