< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ II, năm học 2021 - 2022 (Áp dụng cho sinh viên K43 cao đẳng hệ chính quy)

Căn cứ kế hoạch đào tạo K43 cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; căn cứ kế hoạch thời gian năm học, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ II, năm học 2021 - 2022 áp dụng cho sinh viên K43 cao đẳng hệ chính quy như sau:
1. Lịch thi
Lịch thi từ ngày 23/05/2022 đến 05/06/2022  (Có lịch cụ thể kèm theo)
2. Điều kiện dự thi học phần, đề thi
- Điều kiện dự thi học phần: Giảng viên và trưởng bộ môn thực hiện theo Điểm 1 Điều 12 chương 4 Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Các khoa tổng hợp và nạp bảng điểm trung bình kiểm tra, biên bản xét điều kiện kết  thúc các học phần về phòng ĐT-NCKH trước ngày 14/05/2022 .
- Đề thi: Thực hiện theo Thông báo số 144/TB-CĐSPNA ngày 30/09/2019 về công tác đề thi kết thúc học phần của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm phân công giảng viên ra đề và tổ hợp đề cùng đáp án nạp về phòng Đào tạo - NCKH: 03 đề/môn chậm nhất vào ngày 18/05/2021.
3. Điều động cán bộ coi thi
- Phòng ĐT-NCKH phối hợp các đơn vị điều động cán bộ coi thi đủ số lượng theo quy định.
- Danh sách được lập và nạp cho phòng ĐT-NCKH trước mỗi đợt thi 03 ngày.
4. Tổ chức thực hiện
- Phòng ĐT-NCKH chịu trách nhiệm bố trí lịch thi, phòng thi và  cán bộ coi thi.
- Phòng Quản trị và CTHS-SV chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng coi thi cho cán bộ coi thi
Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển