< Trở về giao diện Mobile

Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2014-2020 và các biểu mẫu: danh sách đề nghị, phiếu bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý giai đoạn 2017 - 2022

Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển