< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA ngày 07 tháng 11 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm;
Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-CĐSPNA, ngày 09/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Căn cứ kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành “Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” như sau:
1. Tại Điều 4. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
- Nghiên cứu xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục tăng cường cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An.
- Xây dựng giáo trình cho các chương trình đào tạo của ngành Giáo dục Mầm non, chương trình bồi dưỡng cho giáo viên các cấp.
2. Tại Điều 6. Trách nhiệm thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ
 - Khoản 5. Phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của Trường thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.
- Khoản 8. Các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm quản lý, tổ chức và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao. Hội đồng Khoa chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, thẩm định xét tuyển, đánh giá nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý.
3. Tại Điều 41. Quy đổi giờ lao động tham gia hoạt động khoa học và công nghệ
TT
Hoạt động khoa học và công nghệ
Đơn vị tính
Số giờ hoạt động quy đổi
Ghi chú
1
Thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc các cấp tương đương trở lên
Đề tài/ năm
800
Những người cùng tham gia thực hiện thì chủ nhiệm đề tài, chủ biên được tính 50% tổng định mức; số giờ còn lại được chia đều cho các thành viên khác.
2
Thực hiện đề tài cấp Tỉnh hoặc các cấp tương đương trở lên
Đề tài/ năm
600
3
Thực hiện đề tài cấp Trường (theo kết quả xếp loại nghiệm thu Đạt/Khá/Tốt/Xuất sắc)
Đề tài
220/260/280/300
4
Thực hiện đề tài cấp Khoa (theo kết quả xếp loại nghiệm thu Đạt/Khá/Tốt/Xuất sắc)
Đề tài
120/140/160/180
5
Biên soạn sách chuyên khảo/giáo trình/sách tham khảo/sách hướng dẫn, từ điển chuyên ngành
Bản
600/400/300/250
 
6
Biên soạn bài giảng, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cấp Trường  (nghiệm thu Đạt)
Tiết
Tỷ lệ 3/1
 
01 tiết chương trình được tính bằng 03 tiết nghiên cứu khoa học
7
Bài đăng tạp chí quốc tế (Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 2/1,5/1,0/0,75/0,5/0,25 điểm).
Bài
600/400/300/250/230
Những người cùng tham gia thực hiện thì chủ trì được tính 50% tổng định mức; số giờ còn lại được chia đều cho các thành viên khác.
8
Bài đăng tạp chí chuyên ngành/ tạp chí trường đại học có chỉ số ISSN
220
9
Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế có phản biện/không phản biện
250/120
10
Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc gia có phản biện/không phản biện
220/100
11
Bài đăng kỷ yếu khoa học cấp Tỉnh,Trường, Khoa (hoặc tương đương)
120/100/50
 
12
Bài đăng Thông báo khoa học của Trường dạng NCKH/trao đổi.
140/100
13
Bài đăng Website Trường (theo kế hoạch của Nhà trường)
Bài
50
 
14
Chủ tịch HĐNT cấp cơ sở đề tài cấp Bộ
Đề tài
20
Hoặc các cấp
tương đương
15
Phản biện HĐNT cấp cơ sở đề tài cấp Bộ
40
16
UV, TKKH HĐNT cấp cơ sở đề tài cấp Bộ
20
17
Chủ tịch HĐNT cấp Bộ đề tài cấp Bộ
30
18
Phản biện HĐNT cấp Bộ đề tài cấp Bộ
60
19
UV, TKKH HĐNT cấp Bộ đề tài cấp Bộ
30
20
Chủ tịch HĐ xét duyệt đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
Đề tài, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo
15/20
21
Phản biện HĐ xét duyệt đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
20/30
22
UV, TKKH HĐ xét duyệt đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
10/15
23
Chủ tịch HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
20/30
24
Phản biện HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
30/40
25
UV, TKKH HĐ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, bài giảng, tài liệu, giáo trình
15/20
26
Hướng dẫn học sinh sinh viên NCKH (theo xếp loại kết quả nghiệm thu Đạt/Khá/Tốt)
Đề tài
50/60/70
Sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
27
Hướng dẫn học sinh sinh viên viết bài đăng kỷ yếu khoa học/ thông báo khoa học của Trường
Bài báo
10/20
28
Phản biện, biên tập bài báo khoa học đăng kỷ yếu khoa học/thông báo khoa học của Trường
Bài báo
10/15
 
29
Tổng biên tập (kỷ yếu khoa học/thông báo khoa học của Trường)
Lần xuất bản/
người
30/50
 
30
Phó Tổng biên tập, Thư ký Ban biên tập (kỷ yếu khoa học/thông báo khoa học của Trường)
20/30
 
31
Các hoạt động sáng tác nghệ thuật, điêu khắc, hội hoạ,…và các hoạt động KH&CN khác
Do Hội đồng KH&ĐT Trường xem xét và quyết định.
 
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học, Tổ chức-Hành chính, Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển