< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018"

Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Trường CĐSPNA) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018" với các nội dung sau:

Thông báo về việc viết bài cho Thông báo khoa học số 25

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021-2022 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học công nghệ, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc nhận bài cho thông báo khoa học số 25 với nội dung cụ thể sau: 1. Thời gian phát hành Dự kiến phát hành tháng 06/2022 2. Thời gian nhận bài Phòng ĐT-NCKH hiện nay bắt đầu nhận bài viết đến hết tháng 3/2022 3. Yêu cầu và hình thức gửi bài Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, bài viết dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Time New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; Paper size: width:

Thông báo về việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên năm học 2020-2021, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường tiến hành tổng hợp số giờ đã thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 1. Định mức thực hiện nhiệm vụ NCKH được tính theo Quyết định số 718/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An ban hành Quy định về thời gian làm việc đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Trường CĐSP Nghệ An; Số giờ quy đổi các sản phẩm nghiên cứu khoa học được tính theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 về Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 03/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA.

Thông báo về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 24

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020-2021 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học công nghệ, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc nhận bài cho thông báo khoa học số 24 với nội dung

Thông báo số 2 về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 23

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ năm 2019-2020 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học & công nghệ, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc tiếp tục nhận bài viết cho Thông báo khoa học số 23 với nội dung cụ thể sau:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển