< Trở về giao diện Mobile

Lịch Tuần 49 - Từ ngày 08 tháng 08 năm 2022 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/8
Họp Tổ thẩm định chuyên môn giáo viên thỉnh giảng tại trường THSP
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Mời Hiệu trưởng dự; Tổ thậm định theo Quyết định số 436/QĐ-CĐSPNA ngày 2/8/2022
8h00- Phòng họp 1
Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo Tỉnh về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề
Thành ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - UBND
Xã Hưng Lộc
Họp BTV Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BTV Đảng uỷ
9h30 - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BCH Đảng bộ
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 09/8
Họp Giao ban Trường
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng họp 1
Họp UBKT Đảng uỷ
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Mời Bí thư Đảng uỷ tham dự; Uỷ viên UBKT Đảng uỷ
14h30- Phòng họp 1
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Nhà trường làm việc với Chi uỷ Chi bộ khoa Mầm non
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Chi uỷ Chi bộ khoa Mầm non; Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33-QĐ/UBKTĐU ngày 1/8/2022 của UBKT Đảng uỷ Nhà trường
15h30 - Phòng họp 1
Đoàn kiểm tra Đảng uỷ làm việc với Chi uỷ Chi bộ Đào tạo - Thanh tra
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Chi uỷ Chi bộ  Đào tạo - Thanh tra; Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 34-QĐ/UBKTĐU ngày 5/8/2022 của Đảng uỷ
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 10/8
Hội ý BTV Đảng ủy, Hội đồng Chế độ chính sách
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng ủy; CT Công đoàn; Kế toán trưởng; Trưởng các đơn vị: KH - TC, TC - HC
8h00 - Phòng họp 1
Làm việc với Công ty Sách và thiết bị trường học
Sở Tài nguyên &
 Môi trường
Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị: QT - CTHSSV, KH - TC, TT ĐTBDNV&KNM
14h00 -  Công ty Sách và
thiết bị trường học
Tổ thẩm định làm việc với giáo viên hợp đồng thỉnh giảng tại trường THSP
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Tổ thậm định theo Quyết định số 436/QĐ-CĐSPNA ngày 2/8/2022; Giáo viên xin hợp đồng thỉnh giảng
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 11/8
Thi kết thúc Bậc 3 Chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào - Khoá 19
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Kế hoạch số 34/KH-CĐSPNA ngày 29/7/2022
7h00 - Nhà D
Thứ  6
Ngày 12/8
Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
Bộ GD&ĐT
Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - Văn phòng UBND Tỉnh (Trực tuyến)
Thi kết thúc Bậc 3 Chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào - Khoá 19
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Kế hoạch số 34/KH-CĐSPNA ngày 29/7/2022
7h00 - Nhà D
Thứ  7
Ngày 13/8
Bế giảng lớp Bồi dưỡng CBQLGD các trường Mầm non và Phổ thông khóa XVII năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; TT ĐTBDNV&KNM; đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT - NCKH, TC - HC, QT - CTHSSV, TT - ĐBCLGD, các khoa: THCS, Tiểu học, Mầm non, LLCT - TLGD; các giảng viên tham gia giảng dạy học viên
8h30 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 14/8
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.