< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 18 - Từ ngày 03 tháng 01 năm 2022 đến ngày 09 tháng 01 năm 2022 (Có bổ sung, chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/01
Nghỉ bù Tết Dương lịch 2022
 
 
 
Thứ 3
Ngày 04/01
Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ
14h00 - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Ông Trần Anh Tư
BCH Đảng bộ
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 05/01
Dự Hội nghị tổng kết cụm ATLC năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ban XDCS VMTD, Cụm ATLC Cụm 4
Đồng chí Nguyễn Văn Thành
14h30 - UBND
Xã Nghi Đức
Thứ 5
Ngày 06/01
Họp giao ban phiên Tháng 01
Ông Trần Anh Tư
Đảng uỷ; BGH; Trưởng các đơn vị, tổ chức
8h00 - Phòng họp 1
Diễn đàn Sinh viên với chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hội Sinh viên Tỉnh Theo Thông tri triệu tập 8h00 - Trực tuyến
Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017 - 2021
Bộ GD&ĐT
Hiệu trưởng; Trưởng phòng: TC - HC, QT - CTHSSV; đồng chí Nguyễn Thức Hạnh
14h00 - Phòng họp 1
(Trực tuyến)
Thứ  6
Ngày 07/01
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thành uỷ Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - Trung tâm Hội nghị
Thành phố Vinh
Thứ  7
Ngày 08/01
Hội thảo khoa học khối thi đua các trường ĐH - CĐ
Trường CĐ
Văn hoá - Nghệ Thuật
Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị: Công đoàn, Đoàn TN, Phòng ĐT - NCKH, Phòng TC - HC; các tác giả có bài viết gửi hội thảo.
8h00 -  Trường CĐ
Văn hoá - Nghệ Thuật
Ngày hội “Sinh viên 5 tốt”
 
Hội Sinh viên Tỉnh
Đại diện BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; SV được tuyên dương, khen thưởng
Cả ngày - Khu di tích
Kim Liên - Nam Đàn và trường CĐSP Nghệ An
Chủ nhật
Ngày 09/01 
Kỷ niệm Ngày truyền thống HSSV và HSV Việt Nam; Tuyên dương khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2021-2022
Hội Sinh viên Trường
Theo Thông tri triệu tập.
7h30 -  Phòng họp G302 - Trường THSP
Trọng tâm: - Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.