< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 07 - Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 18/10
 
 
 
 
Thứ 3
Ngày 19/10
Tập huấn trực tuyến công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2021
Thành uỷ Vinh
Phó Bí thư Đảng uỷ
7h30 -  Trung tâm HN
Thành uỷ Vinh.
 
Thứ 4
Ngày 20/10
Thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐ GDMN năm 2021 (Đợt 4)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 43/KH-CĐSPNA ngày 24/9/2021
8h00 - Phòng họp 1
(Thí sinh - Trực tuyến)
Sinh viên K42 học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” giữa khóa.
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 42/KH-CĐSPNA ngày 22/9/2021; Toàn thể sinh viên năm thứ hai (K42)
14h00 - Trực tuyến
Thứ 5
Ngày 21/10
Thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐ GDMN năm 2021 (Đợt 4)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 43/KH-CĐSPNA ngày 24/9/2021
8h00 - Phòng họp 1
(Thí sinh - Trực tuyến)
Duyệt Kế hoạch năm học Đoàn TN - Hội SV
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; Trưởng các Khoa: Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ; mời Trưởng các phòng:  KH - TC, QT - CTHSSV; Ban Thường vụ Đoàn trường; Ban Thư ký Hội SV
14h30 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 22/10
Hội thảo trực tuyến về “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”
Hiệp hội Các trường
ĐH, CĐ Việt Nam
BGH; Trưởng các Khoa; lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT NCKH, Trung tâm TVTB, TT ĐTBDNV và KNM, Phòng TCHC; Bộ môn CNTT (Khoa THCS)
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 23/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 24/10 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
                  - “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm giữa khóa (K42) bắt đầu từ các buổi chiều thứ 4 đến thứ 6 (từ ngày 20-22/10/2021)
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.