< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 01 - Từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022
Thứ  2
Ngày 06/09
Hội ý Tuần 1 - Năm học 2021-2022
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN;
9h00 - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa Tiểu học
14h30- Họp trực tuyến
Thứ  3
Ngày 07/09
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa Ngoại ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa Ngoại ngữ
14h30- Họp trực tuyến
Thứ 4
Ngày 08/09
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa Mầm non
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa Mầm non; BT Đoàn TN; Phòng TT - ĐBCLGD
14h30 - Họp trực tuyến
Thứ 5
Ngày 09/09
Họp BTV Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Các đ/c Ủy viên BTV Công đoàn Trường
8h00 - Họp trực tuyến
Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
Các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch các CĐ bộ phận
9h00 - Họp trực tuyến
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển cấp học Mầm non, THPT
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Tổ công tác theo Quyết định; Phòng TC-HC; Phòng KH-TC; Trường THSP; Phòng Đào tạo - NCKH; Phòng QT - CTHSSV; Trưởng các khoa
14h30 -  Họp trực tuyến
Thứ 6
Ngày 10/09
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa Lý luận CT & Tâm lý GD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa Lý luận CT & Tâm lý GD; Phòng TT - ĐBCLGD
8h00 - Họp trực tuyến
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa THCS
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa THCS; Phòng TT - ĐBCLGD
14h30 - Họp trực tuyến
Thứ  7
Ngày 11/09
Duyệt Kế hoạch năm học của Khoa GDTC - NT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Ban Chủ nhiệm, BCH Công đoàn, Trưởng - phó bộ môn, trợ lý Khoa GDTC - NT; Phòng TT - ĐBCLGD
8h30 - Họp trực tuyến
Chủ nhật
Ngày 12/09 
Kỷ niệm 91 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021)
Lưu ý: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
- Triển khai dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.