< Trở về giao diện Mobile

Thông bào Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2018

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 452/TB-LĐLĐ                                                                           Nghệ An, ngày 07 tháng 12 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2018
                  
          Kính gửi:
  - Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị;
   - Công đoàn ngành;
   - Công đoàn cơ sở trực thuộc.               
  
           Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục ký các thoả thuận hợp tác với Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc giảm giá cung cấp các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho đoàn viên Công đoàn.
Để thực hiện các thoả thuận này, Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo, giảm giá vé tàu cho đoàn viên công đoàn cụ thể như sau:
          1. Giá vé áp dụng:
1.1. Đối với đoàn viên công đoàn mua vé cá nhân: Giá vé bán bằng 95% giá vé cùng thời điểm.
1.2. Đối với đoàn viên công đoàn mua vé tập thể, giá vé bán cụ thể như sau:
- Tập thể đi từ 10 người đến 39 người: giá vé bán bằng 93% cùng thời điểm.
- Tập thể đi từ 40 người trở lên: giá vé bán bằng 90% giá vé cùng thời điểm.
          2. Điều kiện và thời gian áp dụng:
2.1. Áp dụng cho hành khách là đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước.
2.2. Áp dụng cho tất cả các mác tàu khách Thống nhất, Khu đoạn do Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn quản lý.
          2.3. Thời gian áp dụng:
          a. Đối với vé cá nhân: áp dụng cho các thời điểm trong năm.
          b. Đối với vé tập thể: không áp dụng giá bán trên vào dịp vận tải Tết cổ truyền hàng năm, cụ thể:
- Đối với mác tàu số Chẵn: Từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tháng Giêng âm lịch hàng năm;
- Đối với mác tàu số Lẻ: Từ ngày mùng 4 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm.
3. Thủ tục mua vé:
          3.1. Đối với vé cá nhân: Các đoàn viên công đoàn khi mua vé phải xuất trình Thẻ đoàn viên công đoàn, giấy giới thiệu đoàn viên công đoàn.
          3.2. Đối với vé tập thể: Khi đi mua vé phải xuất trình danh sách các thành viên đi tàu có đóng dấu đỏ của công đoàn cơ sở xác nhận là đoàn viên công đoàn của đơn vị.
3.3. Hướng dẫn hành khách đi tàu:
- Đối với vé cá nhân: Hành khách đi tàu mang theo giấy tờ tuỳ thân hợp lệ có thông tin trùng khớp với Thẻ lên tàu hoả và Thẻ đoàn viên công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp.
- Đối với vé tập thể: Khi đi mua vé phải mang theo danh sách đoàn có dấu đỏ của công đoàn cơ sở xác nhận và giấy tờ tuỳ thân được pháp luật công nhận trùng khớp với danh sách đoàn của đơn vị.
4. Các quy định khác:
4.1. Các đối tượng chính sách xã hội áp dụng theo quy định hiện hành.
4.2. Các nội dung khác không quy định trong thoả thuận có liên quan đến vận tải hành khách, hành lý áp dụng theo quy định hiện hành.
           Nhận được thông báo này, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn trực thuộc, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến đoàn viên để hưởng chính sách phúc lợi trên.
 
Nơi nhận:                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên (t/hiện);                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Tổng Liên đoàn LĐLĐ Việt Nam (b/cáo);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Trang Web LĐLĐ tỉnh;                                                                                                  (Đã ký)
- Trang facebook LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, CSPL.
                                                                                                                                 Nguyễn Chí Công
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển