< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 3/4/2020 của Liên đoàn Lao động Tỉnh về tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2020 và Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Trường  xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦ
1. Mục đích
- Tổ chức “Tháng Công nhân” Tháng hành động về An toàn vệ sinh, lao động  (ATVSLĐ) năm 2020 là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, nhất là tư tưởng của Bác về công nhân và công đoàn; đồng thời qua đó tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, người sử dụng lao động, từ đó động viên, khích lệ VC, NLĐ thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp” góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và xanh -  sạch - đẹp.
- Thông qua các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
2. Yêu cầu
 -  Với chủ đề năm 2020: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”; và  “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động  và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Công đoàn Trường phát động thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất nơi làm việc.
- Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động. Trong đó tập trung cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ viên chức, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.
-  Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng chuyên môn triển khai tổ chức hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 tạo được sự quan tâm và vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị hướng về công chức, viên chức và người lao động.
II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian tổ chức: Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2020.
2. Phạm vi triển khai: Trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên về Luật ATVSLĐ, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
 - Tăng cường các hoạt động thông tin tuyền truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, VC, NLĐ.
- Vận động đoàn viên tham gia thi tìm hiểu về ATVSLĐ trực tuyến khi có kế hoạch của Tổng Liên đoàn tổ chức.
- Phối hợp chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phong trào quần chúng làm công tác ANVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” qua đó thúc đẩy sự tham gia của CCVC, NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ.
- Tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng trường học “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản trị Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động:
+ Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho VC, NLĐ như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho VC, NLĐ.
          + Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và người lao động, (Chế độ bồi dưỡng các ngày lễ 30/4, 01/5 theo quy chế chi tiêu nội bộ; chế độ bảo hộ lao động; phụ cấp độc hại …).
+ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong Nhà trường.
- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020:
- Phát động phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng làm việc, vệ sinh cảnh quan môi trường, khuôn viên xung quanh  nhà Hiệu bộ, Hội trường cơ sở 1và cơ sở 2 vào ngày 05/5/ 2020.
- Tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ốm đau, tai nạn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ 10/5- 20/5/2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tổ chức - Thi đua phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính làm các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ kết hợp với các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5.
2. UBKT Công đoàn phối hợp Ban Thanh tra Nhân dân giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CCVC, người lao động và việc thực hiện, chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, VC, NLĐ để báo cáo Ban Chấp hành.
3. Các công đoàn bộ phận:
- Phối hợp với Công đoàn Quản trị - Thư viện và các đơn vị đã phân công  làm vệ sinh, lao động theo địa điểm chuẩn bị các dụng cụ lao động phù hợp. Động viên đoàn viên tham gia đầy đủ, đúng giờ.
 - Khảo sát, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình đoàn viên, người lao động ốm đau, tai nạn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (nếu có). Lập danh sách gửi về Ban Tổ chức - Thi đua (qua đ/c Trần Thương Hiền- Trưởng ban TC-TĐ).
4. BCH Công đoàn Trường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 về Liên đoàn Lao động Tỉnh  (qua Ban chính sách - pháp luật) trước ngày 31/5/2020 và báo cáo kết quả thực hiện Tháng công nhân năm 2020 của Công đoàn cơ sở kèm hình ảnh (mỗi hoạt động 01 ảnh) về Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 05/6/2019./.
Ghi chú: Biểu mẫu lập danh sách về hoàn cảnh gia đình đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt…...được gửi qua mail: congdoancdspna@gmail.com
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển