< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ viên chức (CBVC), đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) Trường như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Thông qua phong trào thi đua góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng dạy - học và làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CBVC, ĐVCĐ về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, kịp thời động viên, khuyến khích và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
          -  Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng chuyên môn triển khai tổ chức hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo được sự quan tâm, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua của toàn thể CBVC, ĐVCĐ. 
          II. NỘI DUNG
          1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 trong toàn Trường với việc làm và hành động cụ thể, thiết thực của chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo hướng dẫn số 07/HD-CĐCS, ngày 20/4/2020 gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng
          2.Tiếp tục thực hiện tốt  Nghị quyết Trung ương VI, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
          3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, Học tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”,  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Nghệ An làm theo lời Bác”; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Toàn thể CBVC, ĐVCĐ thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần và trách nhiệm trong công tác. Duy trì nền nếp, kỷ cương trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, làm việc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
          - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy,  học tập, gắn NCKH với đào tạo.
          4. Công đoàn phối hợp với chính quyền động viên CBVC, ĐVC phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua ở mỗi đơn vị.
          5. Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao trong CBVC, ĐVCĐ phù hợp với tình hình thực tiễn; Phối hợp với chính quyền xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan đơn vị xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa” và “Cơ quan đạt chuẩn an toàn an ninh trật tự”.
          III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
          Từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020
          IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
          - Triển khai  sinh hoạt học tập tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các Công đoàn bộ phận.
          - Tiếp tục thực hiện tổ chức dự giờ, thăm lớp theo kế hoạch. 
          - Mỗi Công đoàn bộ phận viết 01-02 sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề xuất các giải pháp thiết thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc vị trí việc làm của cá nhân đáp ứng với nhiệm vụ của Nhà Trường trong giai đoạn hiện nay.
          - Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng làm việc, cảnh quan khuôn viên Nhà trường đảm bảo môi trường làm việc và học tập xanh - sạch - đẹp.
          - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban Chuyên môn - Văn thể hướng dẫn các Công đoàn bộ phận triển khai các nội dung phong trào thuộc Ban phụ trách.
          2. Ban Tổ chức - Thi đua phối hợp Ban Chuyên môn - Văn thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung các phong trào. Theo dõi kết quả, tham mưu Ban Thường vụ Công đoàn Trường tổng kết đợt thi đua. 
          3. Các công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung: 
          - Triển khai sinh hoạt và học tập chuyên đề năm 2020 theo Hướng dẫn số 07/HD-CĐCS, ngày 20/4/2020.
          -  Tiếp tục đăng ký các tiết thao giảng từ 04/05/2020, gửi về cho đ/c Trần Thanh Hoa- Phó Ban CM-VT qua đ/c mail: milkflower78@yahoo.com.
          -  Bài viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề ra các giải pháp gửi về cho đ/c Đoàn Thị Hồng Lan- Ban TC-TĐ trước ngày 20/6/2020.
          -  Triển khai việc tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trong khuôn viên nhà trường theo kế hoạch. 
          Ban Thường vụ Công đoàn Trường kêu gọi toàn thể CBVC, ĐVCĐ nêu cao tinh thần “đoàn kết - đổi mới - phát triển” quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nội dung của đợt thi đua./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển