< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019 là năm học thứ sáu, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII; Thực hiện có hiệu quả công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc” Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; là năm học chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023;  đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) và tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII; chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2022; chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Ban Thường vụ Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát động và hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua với mục đích và các nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU THI ĐUA
1. Động viên đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và HSSV năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam,tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ CBVC và sinh viên, các mô hình, công việc mới có tác động sâu sắc đến hiệu quả lao động, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Trường trong giai đoạn tới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai thiết thực, hiệu quả chương trình “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm cho  CBVC và HSSV.
2. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghị quyết Trung ương 4và các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XII); triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII ; Tăng cường thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.
3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vềcông tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học.
4. Tổ chức, động viên đội ngũ CBVC và HSSV tổ chứccác hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tiến tới chào mừng 60 năm ngày thành lập Trường và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các Công đoàn bộ phận tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018), gặp mặt đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ của tổ chức.
5.Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ viên chức và HSSV, góp phần thực hiệnđổi mới công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả, kịp thời và có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,  kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tiến tới chào mừng 60 năm ngày thành lập Trường, được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học.
- Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1, năm học 2018 -2019.
Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) và 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
-Đợt 2:Từ đầu học kỳ 2 đến hết năm học 2018 - 2019.
Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ; 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 133 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 -2019 tiến tới chào mừng 60 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
2. Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 - 2018, căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao các Công đoàn bộ phận trực thuộc có kế hoạch và nội dung cụ thể để phát động thi đua ở đơn vị mình; động viên tập thể và cá nhân phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
Căn cứ nội dung trên Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các Ban trực thuộc, các Công đoàn bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và Nhà trường./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển