< Trở về giao diện Mobile

Học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 25/02/2020 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; Hướng dẫn số 37/HD-BTG ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 như sau:
 
 Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học sinh trường Sư phạm Miền núi Nghệ An, ngày 09/12/1961. (Ảnh tư liệu).
Mục đích
- Nâng cao nhận thức của đoàn viên,VCNLĐ trong toàn Trường về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bác Hồ lao động tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ. (Ảnh tư liệu)
- Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp trực thuộc, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, VCNLĐ, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Yêu cầu
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,VCNLĐ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.
Bác Hồ trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951). (Ảnh tư liệu: TTXVN)
NỘI DUNG
1. Nội dung học tập
- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh: Tham  nhũng, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bác Hồ gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quân, dân chính đảng Liên khu IV và tỉnh Nghệ An trong dịp Người về thăm quê hương sau 50 năm xa cách, ngày 14/6/1957. ( Ảnh tư liệu).
 Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện tốt chủ đề hoạt động của Công đoàn năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.
- Tài liệu học tập, nghiên cứu:
+ Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
+ Tư liệu Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chuyên đề năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại địa chỉ: https://youtu.be/Zg39yZdAxBE
            + Sách tham khảo: Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.
2. Việc liên hệ và chọn việc làm theo
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Nam Liên nay là xã Kim Liên - Nam Đàn. ( Ảnh tư liệu).
- Các công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch, thực hiện những nội dung học tập, quán triệt và làm theo nội dung trên phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị ; Có tiêu chí cụ thể gắn với các phong trào thi đua trong Đoàn viên, viên chức như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, …; phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới sang tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…
Bác Hồ thăm công trường nhà máy điện Vinh.  (Ảnh tư liệu).
-Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các chương trình, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020.
- Đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu, liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, VCNLĐ chọn một nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2020.
                                              Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển