< Trở về giao diện Mobile

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

TRUNG TÂM THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

 

Trung tâm Thư viện - Thiết bị (TT TV-TB) là đơn vị phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, trực thuộc trường có chức năng, nhiệm vụ như sau:
 

1. Chức năng
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển; tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong trường và các giải pháp, ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy, học tập, NCKH, làm việc của cán bộ, giảng viên và học sinh.
- Quản lý các trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc của cán bộ, giảng viên và học sinh trong trường. Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về tình hình thiết bị, máy móc trong trường.
 
2.  Nhiệm vụ
2.1 Công tác thư viện
- Thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích - xử lý tài liệu và thông tin. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu trường bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.
- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thích hợp, thiết bị mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho thông tin và tài liệu của thư viện và các nguồn tin bên ngoài.
- Thu nhận, lưu chiểu những ấn phẩm, luận án tiến sĩ, thạc sĩ bảo vệ tại trường hoặc người viết là cán bộ, sinh viên trường; những báo cáo tổng kết của các đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp tỉnh và cấp Nhà nước đã được nghiệm thu đánh giá do các đơn vị thuộc trường chủ trì hoặc do CCVC thực hiện.
- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp thông tin và tài liệu của đội ngũ cán bộ thông tin, tư liệu, thư viện; Trang bị kiến thức về hình thức cấu trúc cung cấp thông tin, về phương pháp tra cứu, tìm kiếm thông tin và sử dụng thư viện cho cán bộ và sinh viên.
- Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác trực tiếp với các trung tâm thông tin, thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước.
 
2.2 Công tác thiết bị dạy và học
- Nghiên cứu trình Ban Giám hiệu phê duyệt chủ trương, phương hướng, kế hoạch phát triển và trang bị các trang thiết bị cần thiết. Lập dự trù mua sắm, bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của trường phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của CBVC nhà trường.
- Tổ chức phục vụ tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khai thác, sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, NCKH và làm việc.
- Trung tâm Thư viện - Thiết bị là đầu mối cấp phát, quản lý tất cả các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy - học và làm việc của trường. Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ các loại trang thiết bị hiện có đảm bảo sử dụng có hiệu quả cho quá trình đào tạo, NCKH và quản lý nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, quản lý nhà trường ở tất cả các đơn vị trong toàn trường. Đề xuất, kiến nghị với Ban Giám hiệu hình thức xử lý những trường hợp làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của nhà trường.
- Phát triển, quản trị hệ thống máy tính của trường, phối hợp phát triển và quản lý các ứng dụng, dịch vụ trên Website của trường.
2.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
3. Cơ cấu, tổ chức
Gồm 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các viên chức.


 Danh sách CBVC Trung tâm Thư viện - Thiết bị:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chức vụ
Mã ngạch
1
Đinh Văn Hoàn
27/10/1977
Thạc sỹ
Giám đốc
01003
2
Đậu Anh Tuấn
02/01/1981
Thạc sỹ
Phó Giám đốc
V.07.01.03
3
Thái Thị Thanh Hà
30/01/1978
Trung cấp
 
17171
4
Nguyễn T. Hương Sen
28/12/1968
Đại học
 
17170
5
Dương Thị Thuý Tâm
24/06/1984
Đại học
 
17170
6
Hồ Thị Tình
30/06/1986
Đại học
 
01003
7
Nguyễn Thị Thu Trang
21/06/1988
Đại học
 
01003
8 Nguyễn Thị Tý 23/11/1984 Thạc sỹ   01003
9
Lương Thị Hồng Sơn
20/10/1982
Đại học
 
01003
10 Nguyễn Thị Lan Anh 25/06/1983 Thạc sỹ   01003
                    (Danh sách này gồm có:10 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển