< Trở về giao diện Mobile

Phòng Thanh tra - ĐBCLGD


PHÒNG THANH TRA - ĐBCLGD
 

1. Chức năng
 
- Hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động tự đánh giá, công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo của Nhà trường.
 
2. Nhiệm vụ
2.1 Về hoạt động thanh tra giáo dục
- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;
- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;
- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 
2.2 Về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn của trường về hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong nội bộ trường.
- Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá của trường và tham gia kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD& ĐT.
- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường.
- Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng, quy trình đánh giá các đơn vị trực thuộc trường.
- Xây dựng tiêu chí, đề xuất hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
- Tổ chức, duy trì cơ sở dữ liệu của trường về Đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng. Công bố kết quả kiểm định chất lượng cho  cá nhân, đơn vị.
2.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Cơ cấu tổ chức
Gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các viên chức.
 

Danh sách CBVC phòng Thanh tra giáo dục:

         
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Đặng Xuân Trường 01/01/1981 Thạc sĩ Trưởng phòng
V.07.01.03
2 Nguyễn Tùng Khánh 03/10/1968 Thạc sĩ  
V.07.01.02
3 Bùi Thị Thúy 11/07/1976 Thạc sĩ  
V.07.01.03
4 Tô Thị Ngân 13/10/1978 Thạc sĩ  
V.07.01.03
Danh sách này gồm 04người
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển