< Trở về giao diện Mobile

Khoa Trung học cơ sở

1. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin chi học sinh, sinh viên. Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học tự nhiên.
+ Bộ môn Khoa học xã hội.
+ Bộ môn Công nghệ thông tin.

 Danh sách CBGV khoa Trung học cơ sở

 

TT
Họ và tên
Sinh ngày
Trình độ
Chức vụ
Mã ngạch
1
Tạ Thị Thanh Hà
30/10/1974
Thạc sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Phan Thị Châu
09/05/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
 
3
Trần Thị Lệ Dung
30/03/1975
Thạc sĩ
 
V.07.01.02
4
Võ Thị Thanh Hà
30/12/1981
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
5
Trần Bích Hải
25/04/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
6
Cao Thị Hiên
27/04/1972
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.02
7
Nguyễn Cao Kiên
27/02/1975
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
8
Nguyễn Thị Phước Mỹ
18/09/1982
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Trần Thị Kim Ngân
20/02/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
10
Đoàn Thị Kim Nhung
13/06/1969
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.02
11
Nguyễn Thị Kim Nhung
22/03/1981
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
12
Lương Thị Tú Oanh
24/05/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.02
13
Nguyễn Thị Hồng Phượng
01/06/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
14
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
12/04/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.02
15
Bùi Thị Thanh Tâm
16/03/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
16
Nguyễn Thị Ngọc Thành
22/11/1984
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
17
Trần Thị Cẩm Thơ
04/07/1971
Tiến sĩ
Phó Trưởng khoa
V.07.01.02
18
Lê Thị Quỳnh Thương
28/09/1983
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
19
Nguyễn Thị Hương Trà
14/06/1975
Thạc sĩ
 
V.07.01.02
20
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
23/01/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
 
 
Danh sách này gồm: 20 người

 

     

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển