< Trở về giao diện Mobile

Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý Giáo dục

           1. Chức năng, nhiệm vụ:
         
            - Giảng dạy các bộ môn về Lý luận Chính trị và Tâm lý giáo dục.
           - Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách, thời sự, chính trị cho CBGV, học sinh, sinh viên.
           - Thực hiện các nhiệm vụ NCKH theo quy định.
           - Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thâm nhập thực tế và làm công tác chính trị tư tưởng theo quy định tại quyết định 1226 ngày 06/04/1995 của Bộ GD&ĐT.
 
           2. Cơ cấu, tổ chức:
           Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
 Có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học Mác Lênin - Chính trị, Đạo đức, Pháp luật
+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Bộ môn Tâm lý giáo dục.
         
           Danh sách cán bộ viên chức 
       
  
 
TT
Họ và tên
Sinh ngày
Trình độ
Chức vụ
Mã ngạch
1
Thái Doãn Việt
17/08/1975
Tiến sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.03
2
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
23/08/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
3
Nguyễn Thị Kim Chung
05/03/1980
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
4
Vương Thị Anh Đào
02/04/1968
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.02
5
Lê Thị Phương Dung
15/03/1979
Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa
V.07.01.03
6
Chu Thị Mỹ Hạnh
15/12/1973
Thạc sĩ
 
V.07.01.02
7
Văn Thị Hồng
12/03/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
8
Nguyễn Thị Thanh Hương
24/11/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Phạm Thanh Vinh
02/10/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
10
Nguyễn Thị Hương
25/03/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
11
Nguyễn Thị Hương
10/09/1983
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
12
Đào Thị Minh Hương
07/11/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
13
Nguyễn Thị Lanh
16/07/1971
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
14
Lê Thị  Hương Quê
07/05/1977
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
15
Nguyễn Anh Tài
12/10/1984
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
16
Nguyễn Thị Thủy
09/10/1976
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
17
Doãn Thị Mai Thủy
18/08/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
18
Vũ Thị Thanh Tú
06/07/1988
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
Danh sách này gồm có 18 người./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển